එය මෆින් හොඳ ටින් ස්පැගටි, ඔලිව් තෙල්, චීස්, තක්කාලි සෝස් සහ අඩංඟු කෑමක්

 

 
එය මෆින් හොඳ ටින් ස්පැගටි, ඔලිව් තෙල්, චීස්, තක්කාලි සෝස් සහ අඩංඟු කෑමක්

 810
 


EnjoyDude.com