ਨੂੰ ਇੱਕ dumbbell ਤੌਰ ਡਬਲਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

 

 
ਨੂੰ ਇੱਕ dumbbell ਤੌਰ ਡਬਲਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

 220
 


EnjoyDude.com