នៅ​ប្រទេស​បារាំង​, អ្នក​អាច​ដេក​នៅ​ក្នុង tepee និង​ចម្អិន​សាច់​ដុត (tipi Auvézère​)

 

 
នៅ​ប្រទេស​បារាំង​, អ្នក​អាច​ដេក​នៅ​ក្នុង tepee និង​ចម្អិន​សាច់​ដុត (tipi Auvézère​)

 529
 


EnjoyDude.com