ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​និង Jack ក្នុង Moliere ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Mario ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​គ្រូ​ហ្គូ​ន​ហ្សា​លេស CNSAD នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស

 

 
ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​និង Jack ក្នុង Moliere ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Mario ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​គ្រូ​ហ្គូ​ន​ហ្សា​លេស CNSAD នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស

 705
 


EnjoyDude.com