చాలా ఆలస్యం

చాలా ఆలస్యం


నేను ఒక భయంకరమైన పొరపాటు

నేను ఒక భయంకరమైన పొరపాటు


నా పిల్లి యొక్క కొద్దిగా గది ఇక్కడ

నా పిల్లి యొక్క కొద్దిగా గది ఇక్కడ


పూల్ డాగ్ డేకేర్

పూల్ డాగ్ డేకేర్


నేను ఏదో అంతరాయం ...

నేను ఏదో అంతరాయం ...


మేము నాకు ఒక చిత్రం పడుతుంది చేసినప్పుడు హెడ్ నేను దీన్ని

మేము నాకు ఒక చిత్రం పడుతుంది చేసినప్పుడు హెడ్ నేను దీన్ని


ఒక బల్లి ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన చిత్రాన్ని

ఒక బల్లి ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన చిత్రాన్ని


బోర బోర

బోర బోర


ఏ ఒత్తిడి

ఏ ఒత్తిడి


గార్ఫీల్డ్ యొక్క నిజమైన వెర్షన్

గార్ఫీల్డ్ యొక్క నిజమైన వెర్షన్