Grimcheux நாய்

Grimcheux நாய்


சொகுசு காலணிகள்

சொகுசு காலணிகள்


, DIY ராஜா

, DIY ராஜா


சேதம்

சேதம்


வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அறிய

வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அறிய


இராட்சத மார்கரிட்டா காக்டெய்ல் பிண

இராட்சத மார்கரிட்டா காக்டெய்ல் பிண


அந்த பூனை ஒரு யானை போல்

அந்த பூனை ஒரு யானை போல்


என் பூனை இந்த விபரீதமான

என் பூனை இந்த விபரீதமான


நீங்கள் வேட்டை போகிமொன் செல்லும் போது

நீங்கள் வேட்டை போகிமொன் செல்லும் போது


அதனால்தான் குழந்தைகள் செய்யப்படுகின்றன தான்

அதனால்தான் குழந்தைகள் செய்யப்படுகின்றன தான்