நான் வரும்

நான் வரும்


இது ஒரு அவமானம் தான்

இது ஒரு அவமானம் தான்


இந்த பூனை ஒரு இதய வடிவ மூக்கு உள்ளது

இந்த பூனை ஒரு இதய வடிவ மூக்கு உள்ளது


அந்த கண்கள் ...

அந்த கண்கள் ...


பூனை உரிமையாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்

பூனை உரிமையாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்


ஒப்பனை கண்கள் முனை எளிதாக

ஒப்பனை கண்கள் முனை எளிதாக


ஒரு மான் அவர் ஒரு நாய் நினைக்கிறது

ஒரு மான் அவர் ஒரு நாய் நினைக்கிறது


என்ன ஒரு பொய்யர் இந்த நாய்!

என்ன ஒரு பொய்யர் இந்த நாய்!


போது என் காதலி பசி

போது என் காதலி பசி


கூல் மனிதன்

கூல் மனிதன்