ஒரு சிறிய கற்பனை

ஒரு சிறிய கற்பனை


பதுங்கிக் சுட்டி

பதுங்கிக் சுட்டி


இந்த பூனை உலகின் மிகச் சிறிய தலை

இந்த பூனை உலகின் மிகச் சிறிய தலை


ஒரு வீட்டின் பெரிய சுவர் மீது மரியோ கார்ட்

ஒரு வீட்டின் பெரிய சுவர் மீது மரியோ கார்ட்


திரவ சேட்

திரவ சேட்


எஞ்சின் சரிசெய்தல்

எஞ்சின் சரிசெய்தல்


அவமானப்படுத்துதல் பிரேசில் ஜெர்மனி

அவமானப்படுத்துதல் பிரேசில் ஜெர்மனி


அளவுக்கும் அதிகமான பூனை

அளவுக்கும் அதிகமான பூனை


விலங்குகள் மிக அழகாக பாதங்கள்

விலங்குகள் மிக அழகாக பாதங்கள்


நீருக்கடியில் Wake

நீருக்கடியில் Wake