அஸ் மாதிரி

அஸ் மாதிரி


பல்பொருள் அங்காடி உற்பத்தி பிரிவில் ஸீன்

பல்பொருள் அங்காடி உற்பத்தி பிரிவில் ஸீன்


யுனிவர்சல் ரிமோட்

யுனிவர்சல் ரிமோட்


குழந்தைகள் வழக்கு மற்றும் டை

குழந்தைகள் வழக்கு மற்றும் டை


நான் இந்த முகங்களுக்கு குறைந்தது ஒரு தினசரி செய்ய

நான் இந்த முகங்களுக்கு குறைந்தது ஒரு தினசரி செய்ய


இல்லை மல

இல்லை மல


நான் இறுதியாக ரிமோட் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடித்தேன்

நான் இறுதியாக ரிமோட் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடித்தேன்


கண்ணாடிகள்

கண்ணாடிகள்


தட்டில் ஒரு முதலை அங்கு விரும்புகிறேன்!

தட்டில் ஒரு முதலை அங்கு விரும்புகிறேன்!


பூனைகள்

பூனைகள்