நாய் குடிக்க

நாய் குடிக்க


எலிகள் ஈர்க்க நுட்பம்

எலிகள் ஈர்க்க நுட்பம்


பேபி தலையில் உணர்ந்தேன் ஒரு பிட் உள்ளது

பேபி தலையில் உணர்ந்தேன் ஒரு பிட் உள்ளது


இறுதியாக!

இறுதியாக!


ஒரு குளவி கூடு நீக்கவும்

ஒரு குளவி கூடு நீக்கவும்


புத்தகத்தில் குடிநீர் செய்கிறது

புத்தகத்தில் குடிநீர் செய்கிறது


சாக்லேட் உள்ள குளிப்பதற்கு யார் பன்றிகள்

சாக்லேட் உள்ள குளிப்பதற்கு யார் பன்றிகள்


ஹம்மர் டிரைவர்கள் யார்?

ஹம்மர் டிரைவர்கள் யார்?


இப்போதெல்லாம்

இப்போதெல்லாம்


என் பல்பொருள் அங்காடி கழிப்பறைகள்

என் பல்பொருள் அங்காடி கழிப்பறைகள்