பல்பொருள் அங்காடி உற்பத்தி பிரிவில் ஸீன்

பல்பொருள் அங்காடி உற்பத்தி பிரிவில் ஸீன்


நான் ஏதாவது தடங்கல் ...

நான் ஏதாவது தடங்கல் ...


கடல் சிங்கம் fishmonger

கடல் சிங்கம் fishmonger


எந்த நகைச்சுவை யார் குழந்தை

எந்த நகைச்சுவை யார் குழந்தை


என் நாய்கள் சன்கிளாசஸ் வேண்டும்

என் நாய்கள் சன்கிளாசஸ் வேண்டும்


எதுவும் சூடான வைத்து என் பூனை தடுக்க முடியாது

எதுவும் சூடான வைத்து என் பூனை தடுக்க முடியாது


நாள் மோசமாக தொடங்குகிறது

நாள் மோசமாக தொடங்குகிறது


சூப்பர்ஹீரோ நாய்

சூப்பர்ஹீரோ நாய்


கைவினைஞர் காப்புப்பிரதி ராடார்

கைவினைஞர் காப்புப்பிரதி ராடார்


என் அம்மா மற்றும் பாத்திரங்கழுவி

என் அம்மா மற்றும் பாத்திரங்கழுவி