ப்ளூ துடுப்புகள்

ப்ளூ துடுப்புகள்


வெள்ளை பேபி

வெள்ளை பேபி


என் நாய் என் பொம்மை சாப்பிட்டேன்

என் நாய் என் பொம்மை சாப்பிட்டேன்


நீங்கள் பின்னால் கவர்ச்சி

நீங்கள் பின்னால் கவர்ச்சி


நான் ஒரு தொடரின் ஒரு பகுதியில் பார்க்கிறேன் போது ...

நான் ஒரு தொடரின் ஒரு பகுதியில் பார்க்கிறேன் போது ...


பெண்கள் ஈர்க்க

பெண்கள் ஈர்க்க


வெளிப்படையான பட்டாம்பூச்சி

வெளிப்படையான பட்டாம்பூச்சி


வழிவகுக்கும் என்று நாய்கள்

வழிவகுக்கும் என்று நாய்கள்


பந்துவீச்சு ராஜா

பந்துவீச்சு ராஜா


என்று பிஸ்மத் உலோக

என்று பிஸ்மத் உலோக