பரிணாமம்

பரிணாமம்


சட்டசபை வேடிக்கையான

சட்டசபை வேடிக்கையான


தேமுதிக, உருவாக்கப்பட்ட பனி குழாய்

தேமுதிக, உருவாக்கப்பட்ட பனி குழாய்


உடல் ஓவியம்: ஒரு கர்ப்பிணி பெண் உடல்

உடல் ஓவியம்: ஒரு கர்ப்பிணி பெண் உடல்


மரத்தால்

மரத்தால்


உயிரியல் கடிகாரம்

உயிரியல் கடிகாரம்


டால்பின்கள் நீச்சல்

டால்பின்கள் நீச்சல்


3D ஓவியம்

3D ஓவியம்


டயர்கள் ஒரு பைக் காலணிகள் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது

டயர்கள் ஒரு பைக் காலணிகள் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது


அவர் உற்பத்தி என்று அவரது இலவச motorhome கொண்டு உலக சுற்றுப்பயணம்

அவர் உற்பத்தி என்று அவரது இலவச motorhome கொண்டு உலக சுற்றுப்பயணம்