ඔහුගේ බල්ලා ගෙඩි සැඟවී යන්තම් ලේනා

ඔහුගේ බල්ලා ගෙඩි සැඟවී යන්තම් ලේනා


අභිරහස

අභිරහස


මගේ මව සහ පිගන් කෝප්ප සෝදන යන්ත්රයක්

මගේ මව සහ පිගන් කෝප්ප සෝදන යන්ත්රයක්


ස්කේට්බෝඩ් වැටීම

ස්කේට්බෝඩ් වැටීම


එම පෙට්ටි යන්න තැන සර්ප අවසානයේ දැනගන්නවා ඇත

එම පෙට්ටි යන්න තැන සර්ප අවසානයේ දැනගන්නවා ඇත


විලාසිතා දැක්ම

විලාසිතා දැක්ම


Pensive

Pensive


මිතුරන් සමග බිලියඩ්

මිතුරන් සමග බිලියඩ්


මිනිසුන් හා ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ ඒ.එච්!

මිනිසුන් හා ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ ඒ.එච්!


චැට් අදෘශ්යමාන බයිසිකලයක් කරයි

චැට් අදෘශ්යමාන බයිසිකලයක් කරයි