මෙම සවිවූ ඉදිරිපිට බල්ලා

මෙම සවිවූ ඉදිරිපිට බල්ලා


මගේ කේක්!

මගේ කේක්!


ඇඳට යන්න

ඇඳට යන්න


Marmot මහත්

Marmot මහත්


මෙයට වාසනාව

මෙයට වාසනාව


මගේ බළලා සෝදා කැමති නෑ

මගේ බළලා සෝදා කැමති නෑ


ආපදා පෙර එක් දෙවන

ආපදා පෙර එක් දෙවන


මෝටර් රථ උණ

මෝටර් රථ උණ


පොකිරිස්සන් යතුරු පැදි

පොකිරිස්සන් යතුරු පැදි


ගතානුගතික වීරයෙක් නොවීමත් බල්ලා

ගතානුගතික වීරයෙක් නොවීමත් බල්ලා