මගේ චිත්ත මෙන්න පොඩි කාමරයේ

මගේ චිත්ත මෙන්න පොඩි කාමරයේ


ටිකක් විවේක

ටිකක් විවේක


යෝගා: හාවා තත්ත්වය

යෝගා: හාවා තත්ත්වය


ඔයාට තේරෙන්නෙ වෙස්

ඔයාට තේරෙන්නෙ වෙස්


ළදරු බෝතල් දරන්නා

ළදරු බෝතල් දරන්නා


ටිකක් පරිකල්පනය සමඟ

ටිකක් පරිකල්පනය සමඟ


එය මට නොවේ

එය මට නොවේ


මගේ මිත්රයා ඔහුගේ සොහොයුරියගේ නෙත ඉන්නේ

මගේ මිත්රයා ඔහුගේ සොහොයුරියගේ නෙත ඉන්නේ


තාත්තා සමග සෑම තැනකම කුඞා ළමුන්ගේ

තාත්තා සමග සෑම තැනකම කුඞා ළමුන්ගේ


නව විලාසිතා GPS සහාය

නව විලාසිතා GPS සහාය