හා DJ අවිවාහක ගැහැණු ශබ්ද කරන්න ඔය කතා

හා DJ අවිවාහක ගැහැණු ශබ්ද කරන්න ඔය කතා


ඇය වුයේය වැටී

ඇය වුයේය වැටී


දරුවා giraffe බර කිරීමට කෙසේද

දරුවා giraffe බර කිරීමට කෙසේද


පිරිමි කාමරයේ කාන්තා

පිරිමි කාමරයේ කාන්තා


මෙම සුනඛ කිව යුතු දේ ඇත

මෙම සුනඛ කිව යුතු දේ ඇත


තටාකය සහ දෙකම ටෙරස්

තටාකය සහ දෙකම ටෙරස්


යෝධ සුනඛ

යෝධ සුනඛ


ඔහුගේ බල්ලා සමඟ selfie බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද

ඔහුගේ බල්ලා සමඟ selfie බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද


මෙයට වාසනාව

මෙයට වාසනාව


සම්පූර්ණයෙන්ම සිරුර පච්ඡාකොටා මුහුණ

සම්පූර්ණයෙන්ම සිරුර පච්ඡාකොටා මුහුණ