පොළොව මත ඇති එකම සුනඛ හැඩැති පීසා

පොළොව මත ඇති එකම සුනඛ හැඩැති පීසා


මෙම ඇඳුම් කට්ටලය සෑම සිනහ නොවේ

මෙම ඇඳුම් කට්ටලය සෑම සිනහ නොවේ


එය ඔබ කතා කරන්නේ මම?

එය ඔබ කතා කරන්නේ මම?


නොබිඳුණු මත පූස්පැටියා

නොබිඳුණු මත පූස්පැටියා


චොක්ලට් බාර් SVP

චොක්ලට් බාර් SVP


මගේ බළලා දරු තුළ තීන්ත පිටතට දිව ගියේය.

මගේ බළලා දරු තුළ තීන්ත පිටතට දිව ගියේය.


ඉදිරි වැඩකටයුතු සදහාද රියදුරන් කවුද?

ඉදිරි වැඩකටයුතු සදහාද රියදුරන් කවුද?


ස්ටාර්බක්ස් විහිළුවක්

ස්ටාර්බක්ස් විහිළුවක්


මේන් coon යෝධ

මේන් coon යෝධ


Pensive

Pensive