ආඳා

ආඳා


ලෝකයේ ලස්සනම බල්ලා

ලෝකයේ ලස්සනම බල්ලා


ඔහු අවදි නොකොට මගේ පූසා දමා croquettes

ඔහු අවදි නොකොට මගේ පූසා දමා croquettes


ප්රේමය.

ප්රේමය.


පැහැති හිසකේ

පැහැති හිසකේ


කුඞා ළමුන්ගේ හිස මත හැඟුනේ ටිකක් තිබෙනවා

කුඞා ළමුන්ගේ හිස මත හැඟුනේ ටිකක් තිබෙනවා


කඳු ප්රතිසංස්කරණයෙහි විපාකයයි

කඳු ප්රතිසංස්කරණයෙහි විපාකයයි


මම චාලි බිහිදොර එල්ලා වෙමි

මම චාලි බිහිදොර එල්ලා වෙමි


බෑග් බල්ලා දොර

බෑග් බල්ලා දොර


ඔවුන් සතුරන් කවුද පවසයි

ඔවුන් සතුරන් කවුද පවසයි