කාර්, බල්ලා ආරක්ෂිත

කාර්, බල්ලා ආරක්ෂිත


සන්සුන් වන්න

සන්සුන් වන්න


මගේ බල්ලා සහ ඔහුගේ මැදිරියේ

මගේ බල්ලා සහ ඔහුගේ මැදිරියේ


ලිට්ල් ඩ්රැගන්

ලිට්ල් ඩ්රැගන්


මෙම නපුරු සිහිනයක්!

මෙම නපුරු සිහිනයක්!


Caribou සහ හොරු

Caribou සහ හොරු


මගේ බළලා කපා ඉවත් 2 කකුල් වේ

මගේ බළලා කපා ඉවත් 2 කකුල් වේ


කම්මැලි කැට්

කම්මැලි කැට්


මම දුකයි සෑම මොහොතකම, මම මේ බල්ලා දිහා බලන්න ...

මම දුකයි සෑම මොහොතකම, මම මේ බල්ලා දිහා බලන්න ...


එය මගේ වාරේ

එය මගේ වාරේ