කන්න කැබලි අක්ෂර

කන්න කැබලි අක්ෂර


හඩේ හැටියට නම් තණකොල කපන මැෂිමක් පච්ච

හඩේ හැටියට නම් තණකොල කපන මැෂිමක් පච්ච


බල්ලා සහ කැට් අතර සන්නිවේදන

බල්ලා සහ කැට් අතර සන්නිවේදන


විට පානය කිරීමට

විට පානය කිරීමට


පාරාදීසයක්

පාරාදීසයක්


සුභ නත්තලක්

සුභ නත්තලක්


වැඩි කල් යන්න කලින් මුළු කාමර

වැඩි කල් යන්න කලින් මුළු කාමර


පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් උපයාගත් මුදල් මිටි

පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් උපයාගත් මුදල් මිටි


පෝනියාගේත් සහ ඔහුගේ මිතුරා යෝධ teddy bear

පෝනියාගේත් සහ ඔහුගේ මිතුරා යෝධ teddy bear


පවුලේ බල්ලා

පවුලේ බල්ලා