නිර්භීත සුනඛ

නිර්භීත සුනඛ


මගේ බළලා කපා ඉවත් 2 කකුල් වේ

මගේ බළලා කපා ඉවත් 2 කකුල් වේ


මෙම සුනඛ කොට්ට ප්රේම

මෙම සුනඛ කොට්ට ප්රේම


හරිම හුරතල් බබා

හරිම හුරතල් බබා


හරිම හුරතල්

හරිම හුරතල්


නොබිඳුණු මත පූස්පැටියා

නොබිඳුණු මත පූස්පැටියා


ෆේස්බුක් ගංජා

ෆේස්බුක් ගංජා


පැකේජයක් දී කැට්

පැකේජයක් දී කැට්


ඔබ ඉතා නරක තීරණයක් ගන්නා විට

ඔබ ඉතා නරක තීරණයක් ගන්නා විට