මම දුකයි සෑම මොහොතකම, මම මේ බල්ලා දිහා බලන්න ...

මම දුකයි සෑම මොහොතකම, මම මේ බල්ලා දිහා බලන්න ...


යෝධ සර්පයන්

යෝධ සර්පයන්


මගේ පෙම්වතිය බඩගිනි වූ විට

මගේ පෙම්වතිය බඩගිනි වූ විට


වහන්තරාවක්

වහන්තරාවක්


ජල යටතේ ජන්ගල් ප්රහාරය

ජල යටතේ ජන්ගල් ප්රහාරය


පරක්කුයි

පරක්කුයි


මෙම සංචිතයට කාඩ් සෙල්ලම් කරන ආකාරය

මෙම සංචිතයට කාඩ් සෙල්ලම් කරන ආකාරය


වසරේ වඩාත්ම විසුළු සොරකම් අංශය

වසරේ වඩාත්ම විසුළු සොරකම් අංශය


නිවැරදි

නිවැරදි


එය අපරාදේ

එය අපරාදේ