පරණ ගේම් කොන්සෝලය නින්ටෙන්ඩෝ

පරණ ගේම් කොන්සෝලය නින්ටෙන්ඩෝ


ඒ මෝරා සහ සාගරයෙන් කූඩුවක් තුළ මිනිසෙකු

ඒ මෝරා සහ සාගරයෙන් කූඩුවක් තුළ මිනිසෙකු


මෙම බළලා මගේ ගවලෙන නත්තල් තලා

මෙම බළලා මගේ ගවලෙන නත්තල් තලා


ශබ්ද

ශබ්ද


මේ අශ්වයා නිවාඩුවක් යන්න අදින්නේ

මේ අශ්වයා නිවාඩුවක් යන්න අදින්නේ


ඔහු තම හිසේ හිස disguises ...

ඔහු තම හිසේ හිස disguises ...


Choes වටිනාකම

Choes වටිනාකම


ෆේස්බුක් ගංජා

ෆේස්බුක් ගංජා


මම දරුණු වරදක් සිදු

මම දරුණු වරදක් සිදු