පූසෙක් සපා බල්ලා

පූසෙක් සපා බල්ලා


වූ කිඹුල්!

වූ කිඹුල්!


බල්ලන් හා බළලුන් අතර වෙනස ඔවුන් වැරදි දෙයක් කරන්න විට

බල්ලන් හා බළලුන් අතර වෙනස ඔවුන් වැරදි දෙයක් කරන්න විට


මට 10 puppies විකිණීමට

මට 10 puppies විකිණීමට


කෙචප්

කෙචප්


බොහෝ බල්ලෝ?

බොහෝ බල්ලෝ?


වැඩ හෝ ජීවිතය

වැඩ හෝ ජීවිතය


මගේ බල්ලා මගේ සෙල්ලම් කා

මගේ බල්ලා මගේ සෙල්ලම් කා


මෙම බැටළුවන් ලොම් 41 කිලෝ සමග backpackers විසින් සොයා ගන්නා ලදී

මෙම බැටළුවන් ලොම් 41 කිලෝ සමග backpackers විසින් සොයා ගන්නා ලදී


පැහැති මත්පැන්

පැහැති මත්පැන්