ඇඳ දී දහනය වන Smarphone

ඇඳ දී දහනය වන Smarphone


හූව වැරදි කර ඇත

හූව වැරදි කර ඇත


අවුඩි එරෙහිව BMW රථ

අවුඩි එරෙහිව BMW රථ


මුදල් නැහැ

මුදල් නැහැ


සැරසිලි

සැරසිලි


සමහර විට ජීවිත කෲර වේ

සමහර විට ජීවිත කෲර වේ


අද කාලයේ

අද කාලයේ


ගැහැණු Grimaces

ගැහැණු Grimaces


විශාල ආහාර වේලක් පසු මේ බල්ලා වගේ

විශාල ආහාර වේලක් පසු මේ බල්ලා වගේ


මෙම සුනඛ සිංහයෙකු බවට පරිවර්තනය වී ඇත

මෙම සුනඛ සිංහයෙකු බවට පරිවර්තනය වී ඇත