ඇල්ගී දී චීනය, චීන දූෂණය

ඇල්ගී දී චීනය, චීන දූෂණය


කෙචප්

කෙචප්


මෙම බළලා මගේ වැසිකිලි මත ය

මෙම බළලා මගේ වැසිකිලි මත ය


පිඟන් ක්රියා කරන කැට්

පිඟන් ක්රියා කරන කැට්


පක්ෂයට ලොව පුරාවටම වාර්තාගත මත්පැන්

පක්ෂයට ලොව පුරාවටම වාර්තාගත මත්පැන්


දත් ලෝකයේ එකම ලැම්බෝගිනි

දත් ලෝකයේ එකම ලැම්බෝගිනි


විශාල කුඩා බවට පත්

විශාල කුඩා බවට පත්


තටාකය සහ දෙකම ටෙරස්

තටාකය සහ දෙකම ටෙරස්


අපොයි

අපොයි


MacGyver ඉඟිය

MacGyver ඉඟිය