ඉතා අනූන වීදි

ඉතා අනූන වීදි


නතර කරන්න!

නතර කරන්න!


සීමොන් කැඳවාගෙන ආවේ

සීමොන් කැඳවාගෙන ආවේ


මෙම බළලා කනස්සල්ලට වගේ

මෙම බළලා කනස්සල්ලට වගේ


බළලුන් පැටවුන් වේ

බළලුන් පැටවුන් වේ


කුඩා කැස්බෑ ලෙලි

කුඩා කැස්බෑ ලෙලි


මෙම වීදුරු මකුළු

මෙම වීදුරු මකුළු


හමු මහල් නිවාස

හමු මහල් නිවාස


මෙම මාෂ්මෙලෝ හාවා සැබවින්ම කිම් ජොන්-එක්සත් ජාතීන්ට

මෙම මාෂ්මෙලෝ හාවා සැබවින්ම කිම් ජොන්-එක්සත් ජාතීන්ට


ගාන ලද චොකලට්

ගාන ලද චොකලට්