ඔබ ද කෑමට කැමති නම්

ඔබ ද කෑමට කැමති නම්


මට අවුරුදු 5

මට අවුරුදු 5


මම දෙයක් බාධා ...

මම දෙයක් බාධා ...


සැන්ටා මොනිකා වෙරළ

සැන්ටා මොනිකා වෙරළ


මේකප් ඇස් තොරතුරක් පහසුවෙන්

මේකප් ඇස් තොරතුරක් පහසුවෙන්


බල්ලා ඇඳුම්

බල්ලා ඇඳුම්


ලිට්ල් හිම වලසා

ලිට්ල් හිම වලසා


අහසේ කොඩ මත ළදරු මුගටි

අහසේ කොඩ මත ළදරු මුගටි


කුඩා චීස් රොටි වට්ටෝරුව

කුඩා චීස් රොටි වට්ටෝරුව


ඔබ එය farted ඔබ නැති බව මවා පාන කිරීමට අවශ්ය වූ විට

ඔබ එය farted ඔබ නැති බව මවා පාන කිරීමට අවශ්ය වූ විට