පාපන්දු

පාපන්දු


පියාසර බළලා

පියාසර බළලා


කෑදර

කෑදර


ලකුණක් පවසයි: අවධානය ගල් දිය ඇල්ල

ලකුණක් පවසයි: අවධානය ගල් දිය ඇල්ල


අසල්වැසි සංචිතය මගේ බල්ලා

අසල්වැසි සංචිතය මගේ බල්ලා


ඉක්මනින්

ඉක්මනින්


මගේ බල්ලා මගේ සෙල්ලම් කා

මගේ බල්ලා මගේ සෙල්ලම් කා


හෙන් බිත්තර

හෙන් බිත්තර


මගේ පියා හා හාස්ය ඔහුගේ හැඟීමක්

මගේ පියා හා හාස්ය ඔහුගේ හැඟීමක්


හිමබෝල බල්ලා

හිමබෝල බල්ලා