මගේ මිත්රයා ඔහුගේ සොහොයුරියගේ නෙත ඉන්නේ

මගේ මිත්රයා ඔහුගේ සොහොයුරියගේ නෙත ඉන්නේ


මගේ බල්ලා උපන් දිනය සඳහා අස්ථි හැඩැති කේක්

මගේ බල්ලා උපන් දිනය සඳහා අස්ථි හැඩැති කේක්


Biker දැරිය ජපන්

Biker දැරිය ජපන්


මෙම බල්ලා පිටුපස ඔහුගේ සටන් වදින

මෙම බල්ලා පිටුපස ඔහුගේ සටන් වදින


මෙම වීදුරු මකුළු

මෙම වීදුරු මකුළු


බෝලයක් ලබමින් වෙරළේ ගැහැණු

බෝලයක් ලබමින් වෙරළේ ගැහැණු


මම හිරවෙලා ගිනි අමතන්න

මම හිරවෙලා ගිනි අමතන්න


පවුලේ බල්ලා

පවුලේ බල්ලා


ස්කේට්බෝඩ් වැටීම

ස්කේට්බෝඩ් වැටීම


මුදල් වියදම් ...

මුදල් වියදම් ...