වික්ටෝරියා රහසිගත හා පරෙවියෙකු අතර ප්රචාරණ වැඩසටහන වෙනස

වික්ටෝරියා රහසිගත හා පරෙවියෙකු අතර ප්රචාරණ වැඩසටහන වෙනස


මිතුරන් සමග අයිස් ක්රීම් අනුභව

මිතුරන් සමග අයිස් ක්රීම් අනුභව


බැටළුවන් මෙන් සැරසී බල්ලා

බැටළුවන් මෙන් සැරසී බල්ලා


යන්ත්රය ආම්බාන් කර බල්ලා

යන්ත්රය ආම්බාන් කර බල්ලා


Duckface

Duckface


බෑග් බල්ලා දොර

බෑග් බල්ලා දොර


පෙම්වතා

පෙම්වතා


ෙගත්තම් සමග බල්ලා

ෙගත්තම් සමග බල්ලා


Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein


මෙම බළලා සිංහයෙකු වේ!

මෙම බළලා සිංහයෙකු වේ!