ස්ටාර් පච්ච

ස්ටාර් පච්ච


appetizer මුල් අදහස

appetizer මුල් අදහස


මූර්ති කන්ද Rushmore (කැනඩාව)

මූර්ති කන්ද Rushmore (කැනඩාව)


ඇඳ biked මිනිසෙකු

ඇඳ biked මිනිසෙකු


මෙම කිරි කෙසේද

මෙම කිරි කෙසේද


මට පටි පහයි

මට පටි පහයි


අපේ පුතා උපත මාස 10 කට පසු

අපේ පුතා උපත මාස 10 කට පසු


ඔහු සපත්තු නොබිඳුණු ඇවිදියි

ඔහු සපත්තු නොබිඳුණු ඇවිදියි


කාසි ගබඩා කරන ආකාරය

කාසි ගබඩා කරන ආකාරය


කාඩ්බෝඩ් සමග තොප්පිය බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද

කාඩ්බෝඩ් සමග තොප්පිය බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද