සුප්රසිද්ධ කළු චීස් බර්ගර් රජු

සුප්රසිද්ධ කළු චීස් බර්ගර් රජු


මිනිසා තම පාම් හැඩැති අමුතුවෙන් කිව කේශ කපා

මිනිසා තම පාම් හැඩැති අමුතුවෙන් කිව කේශ කපා


මුහුණු ආවරණ සිම්සන්ස්

මුහුණු ආවරණ සිම්සන්ස්


ඔහු පොළොව සමග ඔහුගේ පිහිනුම් තටාකය පිරී

ඔහු පොළොව සමග ඔහුගේ පිහිනුම් තටාකය පිරී


ගයි-මැනුවෙල් ද Homem ක්රිස්ටෝ සහ තෝමස් Bangalter DAFT නොවැදගත්

ගයි-මැනුවෙල් ද Homem ක්රිස්ටෝ සහ තෝමස් Bangalter DAFT නොවැදගත්


ගඩොල් දැමීම සඳහා යන්ත්ර

ගඩොල් දැමීම සඳහා යන්ත්ර


ලොස් ඇන්ජලීස් දී උමං මාර්ග දක්නට

ලොස් ඇන්ජලීස් දී උමං මාර්ග දක්නට


මුල් අයිස් මූර්ති

මුල් අයිස් මූර්ති


මුහුදු වෙරළේ දී මා

මුහුදු වෙරළේ දී මා


සෙන් විවාහ වගුව සැරසිලි

සෙන් විවාහ වගුව සැරසිලි