उहाँले cushy विश्वास!

उहाँले cushy विश्वास!


कुनै यो मलाई छैन

कुनै यो मलाई छैन


बियर गिलास पृष्ठभूमि को हृदय

बियर गिलास पृष्ठभूमि को हृदय


म र के गर्न यति काम छ जब सुरु जहाँ म थाहा छैन

म र के गर्न यति काम छ जब सुरु जहाँ म थाहा छैन


केटी बाल विचार

केटी बाल विचार


पनि प्यारा बच्चा

पनि प्यारा बच्चा


बाल हराएको जब

बाल हराएको जब


जीवनको आनन्द

जीवनको आनन्द


भूत कुकुर

भूत कुकुर


पनि एक स्कूल हप्ता

पनि एक स्कूल हप्ता