धेरै flowery सडक

धेरै flowery सडक


ढल मा संसार शेयर

ढल मा संसार शेयर


यो केटी बरफ प्रेम

यो केटी बरफ प्रेम


तर्साउने घर

तर्साउने घर


केटाहरू र आफ्नो खिलौने

केटाहरू र आफ्नो खिलौने


छलछाम

छलछाम


लबस्टर मोटरसाइकल

लबस्टर मोटरसाइकल


कुनै मल

कुनै मल


यो शायद हुन्छ, तर जब यो हुन्छ म महसुस कसरी

यो शायद हुन्छ, तर जब यो हुन्छ म महसुस कसरी


क्षति

क्षति