रिचर्ड जैक्सन द्वारा अचम्मको विशाल कुकुर मूर्तिकला

रिचर्ड जैक्सन द्वारा अचम्मको विशाल कुकुर मूर्तिकला


विचित्र

विचित्र


घाँस खरायो

घाँस खरायो


यो लोखर्के मारा आफ्नो

यो लोखर्के मारा आफ्नो


यो बिरालो मेरो हास्य रुचि छैन

यो बिरालो मेरो हास्य रुचि छैन


यो कुकुर तकिए प्रेम

यो कुकुर तकिए प्रेम


सही

सही


सुन्दर नीलो बर्ड

सुन्दर नीलो बर्ड


यो बिरालो लागि विश्राम को शीर्ष स्तर

यो बिरालो लागि विश्राम को शीर्ष स्तर


चूहों आकर्षित गर्न प्रविधी

चूहों आकर्षित गर्न प्रविधी