चीन मा छत मा विशाल बुद्ध

चीन मा छत मा विशाल बुद्ध


परिवार कुकुर

परिवार कुकुर


आफ्नो मित्र को गोहीको मा र्याकुन

आफ्नो मित्र को गोहीको मा र्याकुन


यो कुकुर कुनै किस्मत छ

यो कुकुर कुनै किस्मत छ


चीनी पेस्ट केक

चीनी पेस्ट केक


कुकुर फिर्ताको

कुकुर फिर्ताको


उही मेकनिक कसले चाहनुहुन्छ?

उही मेकनिक कसले चाहनुहुन्छ?


पूल मा कार्ड खेल्न कसरी

पूल मा कार्ड खेल्न कसरी


एक घडियाल!

एक घडियाल!


म भोको छु

म भोको छु