उहाँले बाँड्न चाहन्छौं छैन

उहाँले बाँड्न चाहन्छौं छैन


को चैट

को चैट


भ्रामक फोटो

भ्रामक फोटो


उद्धार

उद्धार


यो बिरालो पनि धेरै पार्टी छ

यो बिरालो पनि धेरै पार्टी छ


उहाँले मेरो हात पकड छैन

उहाँले मेरो हात पकड छैन


धन्य कुकुर

धन्य कुकुर


चिमनी अगाडि कुकुर

चिमनी अगाडि कुकुर


म मेरो जन्मदिन लागि थियो कि खरायो प्रस्तुत

म मेरो जन्मदिन लागि थियो कि खरायो प्रस्तुत


केहि

केहि