यो एक गोप्य हो

यो एक गोप्य हो


टाटु खोपडी

टाटु खोपडी


उडान भालु

उडान भालु


बिहान

बिहान


म यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ

म यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ


एक कुकुर बिरालो आफ्नो ठाँउ चोरी गर्दा ...

एक कुकुर बिरालो आफ्नो ठाँउ चोरी गर्दा ...


रेड बुल र स्ट्रेा

रेड बुल र स्ट्रेा


धेरै flowery सडक

धेरै flowery सडक


कार सुरक्षित कुकुर

कार सुरक्षित कुकुर


जाओ!

जाओ!