सबै क्रम मा छ

सबै क्रम मा छ


यो बिरालो साँच्चै राम्रो लुकेको छ

यो बिरालो साँच्चै राम्रो लुकेको छ


चरा विरुद्ध कीराले

चरा विरुद्ध कीराले


अघि र श्रृंगार केटी पछि

अघि र श्रृंगार केटी पछि


म सबै भन्दा राम्रो छु

म सबै भन्दा राम्रो छु


जन्मदिन अघि र पछि

जन्मदिन अघि र पछि


ग्रीस मा प्राकृतिक तलैया

ग्रीस मा प्राकृतिक तलैया


यो कुकुर प्राकृतिक चप्पल जन्मेका थिए

यो कुकुर प्राकृतिक चप्पल जन्मेका थिए


Beyonce

Beyonce


म त्यहाँ प्राप्त

म त्यहाँ प्राप्त