जब कोर्नु बाल मा फँस हुन्छ

जब कोर्नु बाल मा फँस हुन्छ


चाँडै

चाँडै


जगत बगैंचामा बगाएको

जगत बगैंचामा बगाएको


आनन्दित कुकुर

आनन्दित कुकुर


गुगल

गुगल


जगुआर ड्राइव

जगुआर ड्राइव


म साँच्चै पकाउन छैन

म साँच्चै पकाउन छैन


यो सूट सबैलाई हांसो छैन

यो सूट सबैलाई हांसो छैन


आइसल्याण्ड मा सुन्दर जंगली घोडा

आइसल्याण्ड मा सुन्दर जंगली घोडा


यो कोट यो गर्नुपर्छ रूपमा प्रयोग छैन

यो कोट यो गर्नुपर्छ रूपमा प्रयोग छैन