उहाँले धेरै भोक छ

उहाँले धेरै भोक छ


त्यो जारी

त्यो जारी


यो कुकुर जीवनको आनन्द कसरी थाह!

यो कुकुर जीवनको आनन्द कसरी थाह!


मेरो जैकेट

मेरो जैकेट


मेरी श्रीमती र म

मेरी श्रीमती र म


सुन्दर नीलो बर्ड

सुन्दर नीलो बर्ड


9 वर्ष मा मेरो कुकुर

9 वर्ष मा मेरो कुकुर


धुलाई मिसिन

धुलाई मिसिन


मेरो कुकुर मेक्सिको जान प्रेम थियो

मेरो कुकुर मेक्सिको जान प्रेम थियो


जताततै बुबा संग बेबी

जताततै बुबा संग बेबी