വലിയ അമ്മ

വലിയ അമ്മ


എന്റെ പട്ടി എന്റെ കളിപ്പാട്ടം തിന്നു

എന്റെ പട്ടി എന്റെ കളിപ്പാട്ടം തിന്നു


കുടുംബ ഫോട്ടോ

കുടുംബ ഫോട്ടോ


എന്റെ മകൻ സൂപ്പർ ഫോണുകൾ കാണുമ്പോൾ ...

എന്റെ മകൻ സൂപ്പർ ഫോണുകൾ കാണുമ്പോൾ ...


ചെറുകുതിര കൂട്ടുകാരനും ഭീമൻ ടെഡി ബെയർ

ചെറുകുതിര കൂട്ടുകാരനും ഭീമൻ ടെഡി ബെയർ


നന്ദി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മത്സ്യം മുമ്പനായി വരുമായിരുന്നു

നന്ദി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മത്സ്യം മുമ്പനായി വരുമായിരുന്നു


പതിയിരുന്നാക്രമിച്ച് ചാറ്റ്

പതിയിരുന്നാക്രമിച്ച് ചാറ്റ്


വലിയ ചെറിയ തീർന്നിരിക്കുന്നു

വലിയ ചെറിയ തീർന്നിരിക്കുന്നു


ഹെഡ് സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല

ഹെഡ് സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല


ഒരു കള്ളിച്ചെടി ലെ പക്ഷി നെസ്റ്റ്

ഒരു കള്ളിച്ചെടി ലെ പക്ഷി നെസ്റ്റ്