സ്കേറ്റിംഗ് കാലഹരണപ്പെട്ട ആണ്

സ്കേറ്റിംഗ് കാലഹരണപ്പെട്ട ആണ്


എന്റെ പട്ടി വെറുമൊരു നായ അല്ല

എന്റെ പട്ടി വെറുമൊരു നായ അല്ല


രാവിലെ

രാവിലെ


ആദ്യം സുരക്ഷ

ആദ്യം സുരക്ഷ


ലാൺമൂവർ റ്റാറ്റൂ

ലാൺമൂവർ റ്റാറ്റൂ


പിന്നാലെ അതോ ...

പിന്നാലെ അതോ ...


ലോകത്ത് വൈദ്യുതി

ലോകത്ത് വൈദ്യുതി


ഒരു പാമ്പ് തന്നെത്താൻ തപാലിൽ

ഒരു പാമ്പ് തന്നെത്താൻ തപാലിൽ


ഇതിനും കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി താമസിച്ചില്ല വരുമ്പോൾ

ഇതിനും കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി താമസിച്ചില്ല വരുമ്പോൾ


മൃഗത്തെയും ബേബി ഉറക്കം

മൃഗത്തെയും ബേബി ഉറക്കം