ដើម​ឈើ​ណូអែល​ដែល​តូច​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក

ដើម​ឈើ​ណូអែល​ដែល​តូច​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក


ស្លៀកពាក់​ដូច​ជា​ចៀម​ដែល​សត្វ​ឆ្កែ

ស្លៀកពាក់​ដូច​ជា​ចៀម​ដែល​សត្វ​ឆ្កែ


Selfie ជា​មួយ​នឹង Llamas មួយ

Selfie ជា​មួយ​នឹង Llamas មួយ


ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ snowman នេះ​មាន​ចោរ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​របស់​ខ្ញុំ​ទេ

ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ snowman នេះ​មាន​ចោរ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​របស់​ខ្ញុំ​ទេ


នឿយហត់

នឿយហត់


ប្តី​ប្រពន្ធ​សេស

ប្តី​ប្រពន្ធ​សេស


ក្រុម​ទាំងមូល​!

ក្រុម​ទាំងមូល​!


សត្វ​ឆ្កែ​ដែល​មាន​ដូ​ណាត់​នោះ​ទេ

សត្វ​ឆ្កែ​ដែល​មាន​ដូ​ណាត់​នោះ​ទេ


កុមារី​និង​ស្រាបៀ​រ

កុមារី​និង​ស្រាបៀ​រ


សេះ​នៅ​ហាង​ផ្លែ​ប៉ោម​នោះ ...

សេះ​នៅ​ហាង​ផ្លែ​ប៉ោម​នោះ ...