ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ snowman នេះ​មាន​ចោរ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​របស់​ខ្ញុំ​ទេ

ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ snowman នេះ​មាន​ចោរ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​របស់​ខ្ញុំ​ទេ


បេសកកម្មមិនអាចទៅរួចនោះទេ

បេសកកម្មមិនអាចទៅរួចនោះទេ


ម៉ាទ្រីស

ម៉ាទ្រីស


តាម​ផ្លូវ​ផ្ក្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង

តាម​ផ្លូវ​ផ្ក្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង


ពណ៌​ខៀវ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បក្សី

ពណ៌​ខៀវ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បក្សី


ឈប់​!

ឈប់​!


អាថ៍កំបាំង

អាថ៍កំបាំង


ឥន្ទធនូ​សក់​មេឃ

ឥន្ទធនូ​សក់​មេឃ


មេឃ​ឥន្ទធនូ​មួយ​ឬ​មេអំបៅ​មួយ​?

មេឃ​ឥន្ទធនូ​មួយ​ឬ​មេអំបៅ​មួយ​?


ការ​តុបតែង​សត្វ​ទីទុយ​ដែល​មាន​រាង

ការ​តុបតែង​សត្វ​ទីទុយ​ដែល​មាន​រាង