چه دروغگو این سگ!

چه دروغگو این سگ!


تماس آتش من گیر افتاده ام

تماس آتش من گیر افتاده ام


او طول می کشد یک عکس از خودش

او طول می کشد یک عکس از خودش


هیچ چیز نمی تواند متوقف گربه من به گرم نگه داشتن

هیچ چیز نمی تواند متوقف گربه من به گرم نگه داشتن


oarfish

oarfish


کامپیوتر من زمانی که من توالت بازگشت

کامپیوتر من زمانی که من توالت بازگشت


چت باعث می شود دوچرخه نامرئی

چت باعث می شود دوچرخه نامرئی


برق در جهان

برق در جهان


آسمان رنگین کمان، یا یک پروانه؟

آسمان رنگین کمان، یا یک پروانه؟


روزنه

روزنه