9 ماه بعد

9 ماه بعد


غول کلم

غول کلم


چگونه به گرفتن کاغذ توالت؟

چگونه به گرفتن کاغذ توالت؟


هنگامی که از دست رفته مو

هنگامی که از دست رفته مو


زمانی که ما پنهان بازی و به دنبال

زمانی که ما پنهان بازی و به دنبال


کار می کند؟

کار می کند؟


گربه من این منحرف

گربه من این منحرف


وقتی که شما روز بد خود را آغاز

وقتی که شما روز بد خود را آغاز


سال نو مبارک

سال نو مبارک


او برای سگ خود را قطع تنه اتومبیل خود

او برای سگ خود را قطع تنه اتومبیل خود