قدرت از کرک

قدرت از کرک


این در بازداشتن او از گرفتن عکس از تخت خود

این در بازداشتن او از گرفتن عکس از تخت خود


گاهی اوقات بزرگسالان دوباره کودکان تبدیل

گاهی اوقات بزرگسالان دوباره کودکان تبدیل


رطوبت احمق

رطوبت احمق


این سگ می داند که چگونه برای لذت بردن از زندگی!

این سگ می داند که چگونه برای لذت بردن از زندگی!


الکل رنگی

الکل رنگی


گربه من کاملا می خواستم و این نتیجه است

گربه من کاملا می خواستم و این نتیجه است


امروز من یک گوزن شمالی هستم

امروز من یک گوزن شمالی هستم


گربه یا سبیل؟

گربه یا سبیل؟


این 3 راکون گرسنه

این 3 راکون گرسنه