شیرین کاری موتور سیکلت

شیرین کاری موتور سیکلت


جدول مدرن قدیمی

جدول مدرن قدیمی


وقتی که یکی از گرسنه است

وقتی که یکی از گرسنه است


من مطمئن هستم که من فقط و فقط به من که در حمام نیست

من مطمئن هستم که من فقط و فقط به من که در حمام نیست


سگ جدول!

سگ جدول!


سگ من اسباب بازی را دوست ندارم

سگ من اسباب بازی را دوست ندارم


سال نو مبارک

سال نو مبارک


2 سال بعد

2 سال بعد


هنگامی که ما پیدا کردن یک موز

هنگامی که ما پیدا کردن یک موز


من اینجا هستم

من اینجا هستم