اشتباه بزرگ

اشتباه بزرگ


راحت

راحت


از آن است که برای همه از دست داده است

از آن است که برای همه از دست داده است


مغز شما وقتی کسی شما را دوست ندارند گفتن یک شوخی

مغز شما وقتی کسی شما را دوست ندارند گفتن یک شوخی


این سگ فکر می کند که او یک کانگورو است

این سگ فکر می کند که او یک کانگورو است


به همین دلیل کودکان ساخته می شوند

به همین دلیل کودکان ساخته می شوند


نکته صفحه اصلی: چگونه برای ذخیره آب نبات خود را

نکته صفحه اصلی: چگونه برای ذخیره آب نبات خود را


من کمی گرسنه بود

من کمی گرسنه بود


این خوب است که او می تواند در مک دونالد کار

این خوب است که او می تواند در مک دونالد کار


سگ در سگ برف

سگ در سگ برف