بازی معروف سر و صدا ماوس

بازی معروف سر و صدا ماوس


انسانی

انسانی


ماهی یاب انقلاب

ماهی یاب انقلاب


از آن است که برای همه از دست داده است

از آن است که برای همه از دست داده است


این گاو است متقاعد به یک سگ

این گاو است متقاعد به یک سگ


Suryia و روسکو جدایی ناپذیر، ایالات متحده آمریکا هستند

Suryia و روسکو جدایی ناپذیر، ایالات متحده آمریکا هستند


غول همبرگر

غول همبرگر


امروز من یک گوزن شمالی هستم

امروز من یک گوزن شمالی هستم


آبی باله

آبی باله


من آنچه من می خواهم

من آنچه من می خواهم