ویکتوریا مودستا آیکون پاپ مصنوعی

ویکتوریا مودستا آیکون پاپ مصنوعی


پدر من و حس خود را از طنز

پدر من و حس خود را از طنز


برعکس

برعکس


به نظر من این سگ که کفش خوردند است

به نظر من این سگ که کفش خوردند است


مشکلی نیست من مدیریت

مشکلی نیست من مدیریت


حشرات در برابر پرنده

حشرات در برابر پرنده


سگ من باران را دوست ندارد

سگ من باران را دوست ندارد


Tarte آمریکا

Tarte آمریکا


او برای سگ خود را قطع تنه اتومبیل خود

او برای سگ خود را قطع تنه اتومبیل خود


تماس آتش من گیر افتاده ام

تماس آتش من گیر افتاده ام