این سگ است همه چیز را به می گویند

این سگ است همه چیز را به می گویند


دوست من در آستانه خواهر مانده بود و این همان چیزی است که مرا فرستاد

دوست من در آستانه خواهر مانده بود و این همان چیزی است که مرا فرستاد


شکلات لامبورگینی

شکلات لامبورگینی


پورتال فراری

پورتال فراری


اسب موتوری مراکش

اسب موتوری مراکش


این مار در نهایت می دانید که در آن کسانی که جعبه به

این مار در نهایت می دانید که در آن کسانی که جعبه به


بد باربی

بد باربی


اردک نژادپرستانه

اردک نژادپرستانه


آیا می خواهید به اسپانیا

آیا می خواهید به اسپانیا


که یاد می گیرید خبر بد

که یاد می گیرید خبر بد