تماس آتش من گیر افتاده ام

تماس آتش من گیر افتاده ام


این سگ می شود توسط اربابان خود گرفتار

این سگ می شود توسط اربابان خود گرفتار


مدرسه

مدرسه


مخمل خواب دار زنده

مخمل خواب دار زنده


بو ساخته شده است اشتباهات

بو ساخته شده است اشتباهات


کابوس

کابوس


با گلوله برف زدن سگ

با گلوله برف زدن سگ


من ساندویچ خود را تماشا کنید

من ساندویچ خود را تماشا کنید


ببر و گربه

ببر و گربه


درختان صورتی (شیگا، ژاپن)

درختان صورتی (شیگا، ژاپن)