این همراه با بارش برف

این همراه با بارش برف


این گربه خرد تخت کریسمس من

این گربه خرد تخت کریسمس من


هنگامی که از دست رفته مو

هنگامی که از دست رفته مو


مجسمه جام

مجسمه جام


کابوس!

کابوس!


این کت و شلوار است که هر کس خنده نیست

این کت و شلوار است که هر کس خنده نیست


چگونه به وزن بچه زرافه

چگونه به وزن بچه زرافه


که رانندگان هامر هستند؟

که رانندگان هامر هستند؟


گربه ناراضی

گربه ناراضی


سوء تفاهم

سوء تفاهم